hollandwest gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en AVG & Privacybeleid vinden.

Huurdersinfo

Huurdersinfo

Maak aan de linkerzijde uw keuze voor aanvullende informatie. Staat de door u gewenste informatie er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

Gegevens wijzigen

Indien u uw gegevens wilt wijzigen, klik dan hier voor het wijzigingsformulier. Vriendelijk het verzoek om dit formulier volledig in te vullen en aan ons te retourneren.

Huur opzeggen

Als u de huurovereenkomst wilt beëindigen, maakt u dat schriftelijk aan Holland West Makelaardij kenbaar door middel van een aangetekende brief. Daarbij moet u de opzegtermijn, zoals deze staat vermeld in uw huurcontract, in acht nemen, gerekend vanaf de 1e van de volgende maand.

Het is niet mogelijk de huurovereenkomst te beëindigen in het weekend of op erkende feestdagen. Als u gehuwd bent of samenwoont, ondertekent u de huuropzegging beiden. Let op! De brief waarin u de huur opzegt moet aangetekend worden verzonden. Binnen enkele dagen ontvangt u van Holland West Makelaardij een bevestiging en wordt er een afspraak gemaakt voor de voorinspectie.

Brief

Vermeld in uw brief in ieder geval:

 • Uw naam, het adres van het gehuurde en telefoonnummer;
 • De datum waarop u het contract wilt beëindigen;
 • De reden van de opzegging; 
 • Uw nieuwe adres en telefoonnummer. 

Bij overlijden?

Nabestaanden hebben maximaal twee maanden na de maand van overlijden om de huur op te zeggen, met in achtneming van een maand opzegtermijn. Bij de huuropzeggingsbrief sluit u een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart bij.

Oplevering

Aan het einde van de huurperiode zal een opleveringsrapport worden opgesteld en na het controleren/inspecteren van de woning, door drie partijen worden ondertekend. De waarborgsom zal, binnen een maand na oplevering van het pand in goed staat, worden gerestitueerd.

U dient de volgende zaken achter te laten (voor zover die aanwezig zijn) voor de volgende huurder: 

 • Sleutels van kasten en binnendeuren 
 • Vulslang
 • Vulsleutel
 • Ontluchtingssleutel
 • De gebruiksaanwijzing van de centrale verwarming

Aandachtspunten zijn:

 • De woning en berging worden leeg en schoongemaakt opgeleverd, incl. buitenruimtes (ramen buitenzijde gezeemd en balkons en buitenruimtes schoon);
 • Roerende zaken die overgenomen zijn door vorige eigenaar, verwijderen;
 • Deuren en andere zaken worden gecontroleerd op schade(s) die eventueel verhaald kunnen worden op huurder;
 • Natte ruimtes (kranen, bad/douche, wastafel, tegels en vloeren etc.)worden door u ontkalkt en schoon opgeleverd;
 • Keuken vrij van aanslag kalk op kranen en tegels en schoonmaken wasemkap etc.;           
 • Pluggen uit muren en plafonds halen en netjes opvullen (geen pluggen erin laten zitten);
 • Gekleurde wanden worden weer licht opgeleverd;
 • Vloerbedekking en lijmresten verwijderen.

Als u vertrekt mag u in enkele gevallen zelf aangebrachte veranderingen in het gehuurde handhaven. U hoeft het gehuurde dan niet in oude staat op te leveren. Natuurlijk moeten de veranderingen wel in goede staat zijn. Om dit te beoordelen komt een medewerker van Holland West Makelaardij het gehuurde inspecteren. 

Voorinspectie

De medewerker loopt tijdens de voorinspectie samen met u het gehuurde na. De voorinspectie is bedoeld om na te gaan of er schade is aan het gehuurde en of er veranderingen in het gehuurde zijn die hersteld of ongedaan moeten worden gemaakt. Daarna krijgt u gelegenheid het gehuurde zelf in orde te brengen, mocht dit nodig zijn.

Eindinspectie

Als het gehuurde leeg is, volgt er een eindinspectie waarbij gekeken wordt of alle reparaties zijn uitgevoerd en worden de meterstanden opgenomen.

Vervolgens overhandigt u de sleutels aan de medewerker.

Huurbetalingen

Met het ondertekenen van het huurcontract gaat u een aantal verplichtingen aan. Eén van de verplichtingen is het betalen van het maand- of kwartaalhuurbedrag. Dit bedrag moet maandelijks of per kwartaal voor de eerste van de betreffende maand of het betreffende kwartaal aan ons zijn betaald.

U kunt ons machtigen via een automatische incasso zodat de huur tijdig aan ons opgemaakt wordt.

Automatische incasso

Eventuele wijzigingen in het huurbedrag worden hierdoor automatisch door ons  verwerkt en aangepast. 

Huurcontract

Wie een woning of bedrijfsruimte gaat huren, tekent een huurovereenkomst. Hierin staan de rechten en de plichten van de huurder en de verhuurder. De overeenkomst wordt opgemaakt volgens ROZ-model waarbij de Algemene bepalingen uitleg geeft over die rechten en plichten. 
 
Dit model wordt gebruikt voor het vastleggen van de rechtsverhoudingen tussen huurder en verhuurder bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte of woningen. U kunt dit model terug vinden op de site van de ROZ: www.roz.nl.
 
Ook voor de van de Huurovereenkomst deel uitmakende Algemene bepalingen en voor de Handleiding wordt u verwezen naar de site www.roz.nl

Mede huur en onderhuur

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst wordt verschil gemaakt tussen de hoofdhuurder en de medehuurder. Verder is in de huurovereenkomst ook een artikel over onderhuur opgenomen.

Medehuurderschap (geldt alleen voor woonruimte)

Voor het gebruik van het gehuurde is een huurovereenkomst opgesteld tussen Holland West Makelaardij en u (hoofdhuurder). Uw naam staat op de huurovereenkomst vermeld en uw echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder.

Onderhuur

In de wet staat ook dat u het gehuurde niet zomaar geheel of gedeeltelijk mag onderverhuren. Dit kan alleen als wij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Voor onderverhuur van het gehuurde geven wij geen toestemming. 
Bij constatering van illegale onderverhuur volgt onmiddellijke ontbinding van het huurcontract

Let op:

Iemand die inwoont, is geen medehuurder. Als u, de hoofdhuurder, de huur opzegt en het gehuurde verlaat, moet de inwoner ook vertrekken.

Onderhoud (woonruimte)

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze complexen. Op deze pagina vindt u waar wij onderhoud plegen. Ook kunt u hier een reparatieverzoek doen. 

Waar bent u zelf verantwoordelijk voor?

Als beheerder is Holland West Makelaardij verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dit noemen wij planmatig onderhoud. Wij verzorgen bijvoorbeeld het schilderwerk aan de buitenkant, zorgen voor goede dakbedekking en een functionerende riolering. Ook vervangen wij de lampen in het trappenhuis.

Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden die onder "klein onderhoud" vallen. Daar bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:

 • Repareren deurbel
 • Vervangen wandcontactdoos
 • Onderhoud kranen (ontkalken en leertje vervangen)
 • Ontkalken van de douchekop
 • Toiletreservoir ontkalken of vernieuwen
 • Kraan uitloop vervangen

Een deur van een keukenkastje hangt scheef, de doucheslang lekt, het voordeurslot is aan vernieuwing toe of de wanden moeten geschilderd worden. Een paar voorbeelden van onderhoudsklussen waarmee u als huurder te maken krijgt.

Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor welk onderhoud?

Holland West Makelaardij stelt vast of iets verouderd, versleten of beschadigd is en bepaald aan de hand van het Onderhouds-ABC wie verantwoordelijk is. Bij twijfelgevallen komt er iemand bij u langs.

Deze regels komen kort samengevat hierop neer:

 • Klein en dagelijks onderhoud van alle in de woning aanwezige voorzieningen, komen voor rekening van de huurder;
 • Groot onderhoud en vervanging is voor rekening van de verhuurder; 
 • Onderhoud en/of een reparatie in en rond de woning, als gevolg van beschadigingen, vernielingen, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, is voor rekening van de huurder;
 • Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte veranderingen komen voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 • De kosten van een reparatie of vervanging worden in de volgende situaties altijd doorberekend aan de huurder:
 • Als blijkt dat er geen sprake is van normale slijtage of veroudering; 
 • Als nalatigheid van de huurder heeft geleid tot schade aan de woning. 

Kijk voor gedetailleerde informatie in het menu onder het kopje ´Onderhouds-ABC woonruimte´.

In het Onderhouds-ABC leest u welke onderhoudswerkzaamheden de verhuurder uitvoert en welke de huurder moet uitvoeren.

Onderhoud CV (woonruimte)

Ontluchten cv-installatie

Bij iedere installatie wordt een ontluchtingssleuteltje meegeleverd. Dit past op het ontluchtingsventiel dat op iedere radiator aanwezig is. Door dit ventiel open te draaien kan de lucht in de radiator ontsnappen. Zodra water uit het ventiel komt, is alle lucht verdwenen en moet het ventiel worden dichtgedraaid. U begint bij voorkeur bij het laagste punt.

Bijvullen cv-installatie

In het leidingsysteem is op een bepaalde plaats een drukmeter opgenomen. Zodra de druk 1,2 bar of lager is, moet zij worden bijgevuld. De installatie kan alleen in koude toestand worden bijgevuld.

Veel gestelde vragen

Vraag: De radiator blijft koud ook als de radiatorkraan is opengedraaid. Andere radiatoren zijn wel warm.
Antwoord: Ontlucht de betreffende radiator

Vraag: Alle radiatoren worden niet echt warm.
Antwoord: Staat de thermostaat hoog genoeg? Controleer de druk in de installatie en vul zonodig bij.

Vraag: De installatie blijft volledig koud bij het hoger draaien van de thermostaat.
Antwoord: Controleer de stroomvoorziening van de ketel (zit de stekker in het stopcontact) en controleer de stand van de gaskraan.

Onderhoud-ABC / Reperaties (wie doet wat?)

Klik hier voor een volledig overzicht van reparaties (wie doet wat?).

Overlast en gevaarlijke situaties

De leefbaarheid van uw buurt gaat achteruit als er veel onrechtmatige bewoning voorkomt. Panden worden uitgeleefd en nauwelijks bijgehouden. Soms ontstaat overlast voor de buurt doordat het gehuurde als drugspand wordt gebruikt. Daarnaast ontstaan door ondeskundig gesleutel aan gasleidingen en elektriciteit gevaarlijke situaties.

Melden onrechtmatige bewoning

U kunt een melding maken als mensen een woning of kamer illegaal verhuren. Maar ook bij ander onrechtmatig gebruik. Bijvoorbeeld als sprake is van prostitutie, het kweken van wiet of het handelen in drugs. Onrechtmatig gebruik leidt vaak tot overlast.

Reparatieverzoek

De meest eenvoudige manier om een reparatieverzoek te melden is via deze site. Hiermee kunt u uw verzoek indienen als het een reparatie betreft die door ons moet worden uitgevoerd.

Wilt u een reparatieverzoek doorgeven?

Klik op contactformulier en vul het in. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht. Tijdens kantooruren kunt u alle storingen doorgeven aan onze afdeling beheer, telefoonnummer 0172-491646.

Bij lekkage in het weekend wordt geacht dat de huurder zelf een noodvoorziening treft totdat Holland West, de eerstvolgende werkdag, de lekkage kan laten verhelpen. 

Tip: u kunt ook het Onderhouds-ABC raadplegen !

Servicebezoek

Behalve (netto of kale) huur betalen sommige huurders ook servicekosten. Hieronder leest u waarvoor dat is en hoe dit berekend wordt. Servicekosten zijn bijvoorbeeld voor:

Bijkomende kosten betaalt u voor bepaalde producten en diensten die Holland West Makelaardij levert. Niet alle huurders maken gebruik van dezelfde producten en diensten. In uw huurcontract vindt u een overzicht van de producten en diensten waar u voor betaalt. 

U kunt b.v. bijkomende kosten betalen voor: 

 • Centrale verwarming/kookgas
 • Elektra centraal
 • Extra voorzieningen algemeen
 • Schoonmaken
 • Water
 • Klein onderhoud

Centrale verwarming

Dit is van toepassing op woningen die aangesloten zijn op een wijk- of blokverwarmingsinstallatie of op individuele verwarmingen waar meerdere personen gebruik van maken. Holland West Makelaardij krijgt hiervoor de rekening en berekent dit door aan alle huurders.

Elektra centraal

In een aantal complexen wordt elektriciteitsverbruik van verschillende huurders op een centrale meter geregistreerd. Deze kostenpost noemen we ‘Elektra Centraal’. In de toekomst wil Holland West Makelaardij in de complexen waar dit mogelijk is, een splitsing aanbrengen tussen de elektriciteit die gebruikt wordt voor de installaties in de algemene ruimten en de elektriciteit die in het gehuurde gebruikt wordt.

Schoonmaken

In een groot aantal complexen worden gemeenschappelijke ruimten - zoals trapopgangen, portieken, liften en galerijen - periodiek voor u schoongemaakt.

De kosten zijn gebaseerd op basis van vooraf vastgestelde schoonmaakprogramma's.

Water

In de middelhoog- en hoogbouw wordt het waterverbruik op een gezamenlijke watermeter bijgehouden. Holland West Makelaardij krijgt hiervoor de rekening en berekent dit door aan alle huurders. 

Klein onderhoud

Alle kleine voorkomende gezamenlijke kosten qua onderhoud.

Verstopte riolering / afvoer

Soda of ontstoppingsmiddel

Bij een beginnende verstopping is heet sodawater een probaat middel. 
Los een halve kilo soda op in twee liter kokend water en giet dit door de afvoer. 
De hete soda lost de aangekoekte zeep- en vetresten op. Geeft dit onvoldoende resultaat dan kunt u in plaats van soda een chemisch ontstoppingsmiddel proberen.

Schoonmaken sifon en afvoerputje

Wat u daarnaast kunt doen is het schoonmaken van de sifon of zwanenhals onder de gootsteen of wasbak. Dikwijls is de oorzaak van de verstopping daarin te vinden: een grijs/zwarte vettige smurrie van zeepresten, voedselafval en haren. Zet een teiltje onder de sifon en draai de onderste plug los zodat het vuil er uit kan lopen. Vaak zult u echter de hele sifon moeten demonteren om alle aanslibbingen afdoende te kunnen verwijderen. Ook is het raadzaam een keer in de maand de deksel van het afvoerputje van de douche te verwijderen en met bijvoorbeeld een oude afwasborstel al het vuil weg te nemen.

Rubberen ontstopper

Wil de afvoer na deze ontstoppingsmaatregelen nog niet doorlopen, dan zit de verstopping verderop in de afvoerleiding. U kunt nu nog proberen om de vuilprop weg te persen met behulp van de ouderwetse rubberen ontstopper, de ‘plopper’.

Vul de gootsteen of wasbak gedeeltelijk met water en sluit het overloopgat af met een nat doekje. Zet de plopper nu op het afvoergat en beweeg hem krachtig op en neer totdat de prop losschiet.

Voorkomen is beter

De meeste verstoppingproblemen ontstaan door vaste stoffen die door de gootsteen of het toilet worden gespoeld. De grootste boosdoeners zijn etensresten, vette jus, frituurvet, koffiedik, theebladeren, sigarettenpeuken en haren. Helaas blijkt dat er nog steeds mensen nonchalant met afvoerleidingen omspringen. Alle genoemde afvalstoffen horen niet in het riool thuis, maar in de vuilnisbak of bij het GFT–afval. Hoe meer u hiermee rekening houdt, des te minder zult u door het ongemak van verstoppingen geplaagd worden.

Zie ook 'Onderhouds-ABC'

Zelf aangebrachte voorzieningen

Verandering aan het gehuurde

Als verhuurder staan wij in beginsel positief tegenover huurders die het gehuurde willen aanpassen aan hun eigen wensen. Een huurder die plezierig huurt, zorgt over het algemeen goed voor het gehuurde. En daar hebben wij als beheerder en verhuurder uiteraard belang bij.

Voorwaarden

Wij hebben als verhuurder echter niet alleen te maken met u als huidige huurder, maar ook met toekomstige huurders. Het kan gebeuren dat huurders het gehuurde zo aan hun persoonlijke smaak willen aanpassen, dat bij het vrijkomen van het gehuurde het alleen tegen hoge kosten mogelijk is om het gehuurde voor volgende huurders acceptabel te maken. Daarom is er een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan het aanbrengen van veranderingen dient te voldoen.

De richtlijnen

Bij het al dan niet verlenen van toestemming voor het aanbrengen van veranderingen speelt een aantal richtlijnen een grote rol.

Zo is er sprake van verhuurtechnische richtlijnen. Deze bepalen of het gehuurde bij huurbeëindiging weer goed kan worden verhuurd. Ook zijn daarbij esthetische aspecten van belang (hoe ziet de verandering eruit?).

Dan zijn er de onderhoudstechnische richtlijnen. Deze houden verband met de kwaliteit van de uitgevoerde veranderingen, zowel naar materiaalgebruik als gekozen constructies en detaillering.

Tot slot spreken we over de bouwtechnische richtlijnen. Hierbij gaat het vooral om veiligheid en technische eisen; zaken die met name te maken hebben met bouwregelgeving.

Bouwtechnisch advies

Wanneer wij u vragen een verzoekschrift tot het aanbrengen van een verandering in te dienen, dan heeft dat als doel u te informeren over de handelswijze bij huurbeëindiging en ook om aan te geven aan welke door Holland West Makelaardij te stellen criteria de veranderingen moeten voldoen. Bovendien kunnen wij u adviseren bij het aanbrengen van veranderingen. Wij hebben veel bouwtechnische expertise in huis die wij u graag aanbieden.

Zie ook 'Onderhouds-ABC' 

Hoe kunnen we u helpen?

We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

×

Wat is mijn huis waard?

Ontvang binnen 5 minuten de geschatte waarde van uw woning

Bereken het nu